אשה של אלול (מגיעות לך ידיים)

דבר עלי
להיות
אשה של אלול,
זו היודעת להתקרב
אל הקמטים החרושים
של הוריי
לראות כמה גלות
נשם עורם
כמה שנים מילאו בסיפוני אוניות
ולהניח בהם אהבה,
הנח על ליבי
רוח
שתעשני
אשה של אלול,
שבכל יום
אשר יחרידו את ליבי
שני יהודים עזובי דעת
מכים זה את זה
אשפוך מים על אדמתם
ואבכה על שהקשבנו
לקולו של הנחש
אבכה עד שנקיץ משנתנו,
דבר עלי
זו אני בתך,
שמלאו אוזניי בטינטוני חשיכות הלב
זו אני
השומעת את שבירת הכלים
ורואה את עיניהם הריקות של המהרסים,
זו אני
שקירות ביתי
אספו את צערן של הנשים
אשר התעקשו לחיות,
אנוכי זו
שנעתק ליבה על הילדים שנחטפו ללא קול
ועל תרופות ההשתקה שהזריקו לאמהות
שנדם רחמן
ואנוכי גם זו הנזכרת – שאף אחד
אף אחד
לא יכול להיות באור עד שכולם יבואו בו,
השגח עלי בפרטיותך
שלא אתן ידיי בתוהו
שאנחנו עושים לעצמנו,
ברך אותי
ועשה לי לב של אשת אלול
במלחמות – לוחצת יד
בצעקות – מחרישה
בנקמות – נרחקת
בגניבות – נסה
בחמדנות – ערה
בפחדים – מתפללת
פרוש עלי זכות
שלא יעמוד אף דין על ראשי
ויאמרו השמיים:
נסלח לך הכל!
ואור גדול מאורך
יניח עלי
את כל האלול